288
MIS
174
Animation
77
E-Learning
62
E-Commerce
99
Mobile App
33
Hardware
15
Game
30
Etc.

เว็บไซต์จัดการโรงเรียนอิสลามจิตต์ภักดี เชียงใหม่

โดย : นายเอกสิทธิ์ ซื่อธานุวงศ์
เมษายน 2559


ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามนุชบิวตี้

โดย : นายดนุพล หาญสมุทร
มิถุนายน 2559


ระบบจองรถตู้VIP บริษัทธีรพงษ์ จำกัด บนหลายแพลตฟอร์ม

โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ตาเบ้า
กันยายน 2561


ระบบจองห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่

โดย : นางสาวจีราภรณ์ มูลสุข
พฤษภาคม 2562


View More.


การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง รางวัลของความสามัคคี

โดย : นายวรเชษฐ์ แซ่ย่าง
กรกฎาคม 2559

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความลับของน้ำตาล

โดย : นางสาวฐิติรัตน์ หลองทุ่ง
กันยายน 2559

การ์ตูนแอนิเมชั่น สองมิติ เรื่อง หลอดยาสีฟันเปลี่ยนชีวิต

โดย : นางสาวสุวาทิณี ทองคำฟู
พฤศจิกายน 2559

เครื่องดื่มมรณะ

โดย : นายสมชาย เล็กเรืองฤทธิ์
พฤศจิกายน 2559

View More.คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย : นายนฤมิต กันคำ
พฤศจิกายน 2559


การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

โดย : นางสาวอนุธิดา กันธิมา


บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสื่อสาร ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย : นางสาวเขมจิรา พรมวัน


บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

โดย : นายวัชรพงค์ บ้านสระ
เมษายน 2559


View More.