ระบบสารสนเทศของร้านพิซซ่าเมเนีย

Pizza Mania Information Booking System

ผู้จัดทำ
นายปราเมษฐ์ สนองนารถ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
ปีการศึกษา
2560

บทคัดย่อ


การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านพิซซ่าเมเนีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและมีระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถจองที่นั่งและสั่งจองอาหารผ่านทางเว็บไซต์เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ลดข้อจำกัดในด้านของเวลา ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโต๊ะ ข้อมูลอาหาร ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลการจองโต๊ะ ข้อมูลการจองอาหาร และข้อมูลการชำระเงิน ได้สะดวกและรวดเร็วได้มากขึ้น ทำให้ทางร้านสามารถจัดการข้อมูล และจัดเตรียมอาหารและโต๊ะที่ลูกค้าสั่งจองไว้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นระบบยังสามารถออกรายงานใบยืนยันการจอง รายงานการชำระเงินได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการพัฒนาระบบได้ออกแบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาโปรแกรม และโปรแกรมเน็ตบีนส์ (NetBeans) ใช้ในการตกแต่งหน้าจอของระบบ
นายปราเมษฐ์ สนองนารถ


* สามารถดาวน์โหลดผลงานฉบับเต็ม (Full text) ได้ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
** การคัดลอกผลงานของผู้อื่นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดถือเป็นความผิดร้ายแรง มหาวิทยาลัยสามารถเพิกถอนปริญญาในภายหลังได้


จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์
Warning ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย